محورهای همایش

* مدیریت یکپارچه در حریم پایتخت
* فن آوری های نوین و صیانت از حریم
* حریم و توسعه شتابان شهری
* مفهوم و گونه شناسی پهنه های پیراشهری
* حریم و مدیرت محیط زیست
* حریم و مخاطرات طبیعی و پدافند غیر عامل
* حریم و مدیریت مسایل اقتصادی و اجتماعی
* ساماندهی نظام فعالیت و مدیریت زمین در پهنه های پیراشهری

معرفی همایش

 همایش ملی حریم

حفظ صیانت و توسعه‌پایدار به منظور رفع تفرق‌های قانونی،سیاستی و اجرایی در پهنه پیراشهری به عنوان وظیفه‌ای ملی در مسیر توسعه کلانشهری می‌باشد. 
یکپارچه‌سازی بین بخشی افقی و عمودی در مسیر سیاست‌گذاری‌حکومتی برای تداوم زیست‌پذیری کلانشهر تهران رسالتی سنگین است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است. 
پیش شرط لازم برای یکپارچه سازی در پهنه حریم کلانشهری نیازمند بازنگری مدیریتی،نهادی و ساختاری و بازبینی مفاد حریم می‌باشد.
در همین راستا سومین همایش چالش‌ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم پایتخت ضرورتی انکار ناپذیر است.

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 5/ آذر ماه 1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :28/آبان 1396  (تمدید گردید)

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 28/آبان 1396  (تمدید گردید)